tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
606 606 ZZ 606 2RS 6 17 6 0.006
607 607 ZZ 607 2RS 7 19 6 0.008
608 608 ZZ 608 2RS 8 22 7
609 609 ZZ 609 2RS 9 24 7
623 623 ZZ 623 2RS 3 10 4
624 624 ZZ 624 2RS 4 13 5
625 625 ZZ 625 2RS 5 16 5
626 626 ZZ 626 2RS 6 19 6 0.008
627 627 ZZ 627 2RS 7 22 7 0.012
628 628 ZZ 628 2RS 8 24 8 0.017
629 629 ZZ 629 2RS 9 26 8 0.02
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան