tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
688811 55 90/89 21 0.41
688911 52.388 84,5/83,5 20.7 0.38
986714k1 70 105 21.5 0.422
9588213 65 100 21 0.623
9588214 70 105 21.5 0.66
9588217 85 125 24.5 0.866
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան