tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
580306 30 72 19 0.349
1580205 25 52 15 0.1
1580206 30 62 18 0.2
1580207 35 72 20 0.3
1580209 45 85 21 0.452
1580211 55 100 23 0.6
1680204 20 52 16/29 0.231
1680205 25 62 18/31 0.34
1680206 30 72 20/35 0.48
1680207 35 80 21/36 0.61
1680208 40 85 21/39 0.655
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան